ระบบรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

Student admissions system

ระบบสมัครเข้าเรียนเป็นนักเรียน โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

ยื่นแจ้งจำนง สมัครเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้องเรียนปกติ
ประจำปีการศึกษา 2567
ข้อมูลทั่วไปนักเรียน
(กรอกเป็นเลข 13 หลักโดยไม่ต้องเว้นวรรค)
(สำหรับนักเรียนต่างชาติ) เว้นว่างไว้ในกรณีที่ไม่ใช่
ข้อมูลบิดา - มารดา ข้อมูลบิดา
ข้อมูลมารดา
ข้อมูลผู้ปกครอง
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ที่อยู่ปัจจุบัน
ข้อมูลการศึกษา
ลำดับ แผนการเรียน
1
2