ระบบรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

Student admissions system

ระบบสมัครเข้าเป็นนักเรียน โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ
ประจำปีการศึกษา 2567

รูปชุดนักเรียนหน้าตรงไม่สวมแว่น
ขนาดไม่เกิน 5 MB
ข้อมูลทั่วไปนักเรียน
(สำหรับนักเรียนต่างชาติ) เว้นว่างไว้ในกรณีที่ไม่ใช่
ข้อมูลบิดา - มารดา ข้อมูลบิดา
ข้อมูลมารดา
ข้อมูลผู้ปกครอง
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ข้อมูลเจ้าบ้าน
ที่อยู่ปัจจุบัน

ข้อมูลการศึกษา

1. นักเรียนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่บริการ ประกอบด้วย แขวงสีกัน, แขวงดอนเมือง และแขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
อัพโหลดเอกสาร ดังนี้
- สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
- หลักฐานการศึกษา (ใบรับรองหรือปพ.1)
- สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านที่นักเรียนอาศัยอยู่ เช่น บิดา, มารดา, ปู่, ย่า, ตา, ยาย
2. นักเรียนที่อาศัยอยู่นอกเขตพื้นที่บริการ
อัพโหลดเอกสารเหมือนนักเรียนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่บริการ ยกเว้นส าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านที่นักเรียน อาศัยอยู่
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB

สรุปประเภทการสมัคร