ระบบรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

Student admissions system

ระบบสมัครเข้าเป็นนักเรียน โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ
ประจำปีการศึกษา 2567

รูปชุดนักเรียนหน้าตรงไม่สวมแว่น
ขนาดไม่เกิน 5MB
ข้อมูลทั่วไปนักเรียน
(สำหรับนักเรียนต่างชาติ) เว้นว่างไว้ในกรณีที่ไม่ใช่
ข้อมูลบิดา - มารดา ข้อมูลบิดา
ข้อมูลมารดา
ข้อมูลผู้ปกครอง
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ที่อยู่ปัจจุบัน

ข้อมูลการศึกษา