ระบบรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

Student admissions system

ระบบสมัครเข้าเรียนเป็นนักเรียน โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

สมัครเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เข้มข้น ISMP
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2567
รูปชุดนักเรียนหน้าตรงไม่สวมแว่น
ขนาดไม่เกิน 1MB
ข้อมูลทั่วไปนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 4
ข้อมูลบิดา - มารดา ข้อมูลบิดา
ข้อมูลมารดา
ข้อมูลผู้ปกครอง
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ที่อยู่ปัจจุบัน
ข้อมูลการศึกษา